android

گفت‌وگو گفت‌وگو با رضا كياني، مدير تحقيق و توسعه بورس تهران چگونگي محاسبه‌ شاخص‌هاي جديد بورس مدير تحقيق و توسعه‌ بورس تهران چگونگي محاسبه‌ شاخص‌هاي جديد را اعلام كرد. در پي استفاده مجدد از شاخص قيمت بعد از گذشت بيش از 6 سال و سه ماه و رونمايي هفته پيش دو شاخص هم وزن قيمت و كل، رضا كياني مدير تحقيق و توسعه‌ بورس تهران توضيحاتي ارائه كرد: آقاي كياني، شاخص قيمت در تاريخ 15 آذر 87 به عدد 9 هزار و 248 رسيده بود. محاسبه‌ اين شاخص از تاريخ يادشده قطع شد و پس از آن محاسبه‌ شاخص كل از عدد يادشده شروع شده و همچنان ادامه يافته است. تا 9 آذر 93 عدد شاخص كل 63 هزار و 950 واحد و عدد شاخص قيمت بر اساس محاسبات انجام‌شده به 27 هزار و 838 رسيده است. به بيان ديگر در اين مدت كه بيش از 6 سال به طول انجاميده، شاخص كل 591 درصد و شاخص قيمت 201 درصد رشد كرده‌اند. تفاوت بين رشد اين دو 390 درصد است. اين تفاوت چگونه تفسير مي‌شود؟ براي بررسي تفاوت بين شاخص قيمت (price index) و شاخص درآمد كل (total return index) بايد به ماهيت هر يك از آنها توجه كرد. مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاران در سهام از دو محل افزايش قيمت سهم (capital gain) و دريافت سود نقدي (dividend) منتفع مي‌شوند. شاخص قيمت به سنجش بازدهي ناشي از تغييرات قيمت مي‌پردازد و توجهي به سودنقدي پرداختي شركت‌ها ندارد. شاخص درآمد كل، سود ناشي از پرداخت‌هاي نقدي شركت‌ها را نيز در نظر مي‌گيرد. به بيان دقيق‌تر در شاخص‌هاي درآمد كل، سود نقدي دريافتي از شركت‌ها نه تنها در محاسبه بازدهي مورد توجه قرار مي‌گيرد بلكه در شاخص سرمايه‌گذاري مجدد (reinvest) مي‌شود. بدين ترتيب در شرايطي كه بازار روندي صعودي داشته باشد، سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي نقدي سبب افزايش شكاف بين شاخص‌هاي قيمتي و درآمدي مي‌شود زيرا اين اختلاف به دليل رشد سودهاي نقدي به ميزان بازدهي بازار، افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر اختلاف بين دو شاخص نه تنها ميزان مطلق سودهاي نقدي، بلكه رشد سودهاي نقدي از محل سرمايه‌گذاري مجدد را نيز دربرمي‌گيرد. اختلاف بين دو شاخص را با مثالي توضيح دهيد؟ براي مثال فرض كنيد در اواسط سال 1393، 10 ميليارد تومان سودنقدي توسط شركت‌هاي بورسي پرداخت شده باشد و شاخص تا پايان سال 20 درصد هم رشد كند. در اين صورت 10 ميليارد تومان سود نقدي با ميزاني برابر با 12 ميليارد تومان بر شاخص اثر خواهند گذاشت. البته اين مثال با كمي ساده‌سازي و براي روشن شدن موضوع بدين شكل بيان شد و اگر بخواهيم دقيقاً تأثيرات سودنقدي را اندازه‌گيري كنيم به شاخص سود نقدي (dividend index) نياز dend index)) ساده‌سازي و براي روشن شدن موضوع بدين شكل بيان شد و اگر بخواهيم دقيقاً تاثيرات سودنقدي را اندازه‌گيري كنيم به شاخ نياز خواهيم داشت. بياييد تعدادي از اقلام اطلاعاتي را مورد توجه قرار دهيم. در تاريخ 15‌/‌9‌/‌87 ارزش بازار 364/51 ميليارد تومان بود. تا تاريخ 9‌/‌12‌/‌1393 ارزش بازار به 376/286 ميليارد تومان رسيده است. (بيش از 5 برابر) در اين مدت يعني از 15‌/‌9‌/‌1387 تا 9‌/‌12‌/‌1393 ميزان افزايش سرمايه شركت‌ها 359/31، ارزش شركت‌هاي واردشده به بورس تهران 368/67 و ارزش شركت‌هاي خارج‌شده از بورس 337/1 ميليارد تومان بوده است. در اين بازه زماني سودهاي نقدي تقسيمي نيز برابر با 084/127 ميليارد تومان يعني تقريباً 5‌/‌2 برابر ارزش بازار در 15 آذر 87 بوده است. توجه كنيد كه اين حجم بالاي سودهاي نقدي پرداختي با فرض سرمايه‌گذاري مجدد با نرخ رشد شاخص افزايش نيز مي‌يابند. در محاسبه شاخص قيمت ارزش بازار، افزايش سرمايه و ورود و خروج شركت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. آيا در محاسبه‌ شاخص درآمد كل، سودهاي نقدي نيز در محاسبات وارد مي‌شود؟ در محاسبه شاخص درآمد كل، افزون بر متغيرهاي يادشده، سودهاي نقدي نيز در محاسبات وارد مي‌شود. شاخص قيمت هيچ توجهي به سودهاي نقدي پرداخت‌شده نمي‌كند و اين مي‌تواند نقطه ضعفي براي اين شاخص به‌شمار آيد. شايد به همين دليل باشد كه در بسياري از بورس‌هاي پيشرفته سودهاي نقدي ويژه (special dividend) را حتي در شاخص‌هاي قيمتي نيز لحاظ مي‌كنند. اين نكته‌اي بسيار قابل تأمل است كه سودهاي نقدي ويژه (سودهايي كه در مواقعي غير از مواعد پيش‌بيني‌شده پرداخت مي‌شوند يا سود‌هايي كه ارزش آنها بيش از 10 درصد قيمت سهم هستند) حتي در شاخص قيمت مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. به هر روي بر اساس محاسبات مي‌توان نشان داد كه بورس اوراق بهادار تهران از 15‌/‌9‌/‌1387 تا 9‌/‌12‌/‌1393 بازدهي كلي برابر با 591 درصد، بازدهي ناشي از افزايش قيمت به ميزان 201 درصد و بازدهي ناشي از سود نقدي (dividend yield) به ميزان 390 درصد داشته است. بورس تهران علاوه بر محاسبه شاخص قيمت نسبت به طراحي و محاسبه شاخص‌هاي هم‌وزن نيز اقدام كرده است. اين شاخص چگونه محاسبه مي‌شود و چه تفاوتي با شاخص‌هاي قبلي دارد؟ همان گونه كه مي‌دانيم بورس تهران دربردارنده شركت‌هايي بسيار بزرگ و همچنين شركت‌هايي نه چندان بزرگ است. شاخص‌هاي قديمي بورس تهران عمدتاً ارزش وزني (value weighted) هستند. در اين قبيل شاخص‌ها، ارزش شركت‌ها مبناي وزن‌دهي در شاخص است و شركت‌هاي بزرگ‌تر به ميزان بيشتري شاخص را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بدين ترتيب شاخص عمدتاً پيروي شركت‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرد و بسياري از شركت‌هاي كوچك تأثير ناچيزي بر شاخص مي‌گذارند. اين مسأله مدت‌ها مورد توجه متخصصان بازار سرمايه قرار داشته است. شاخص‌هاي هم‌وزن (equal weighted) با توجه به وزن برابري كه براي شركت‌ها قائل مي‌شوند، مي‌توانند پاسخگوي نقدهاي واردشده به شاخص‌هاي ارزش وزني باشند. در شاخص‌هاي هم‌وزن كه مدتي است مورد توجه بورس‌ها و مؤسسات معتبر طراح شاخص قرار گرفته است و هم‌اينك مؤسساتي همچون استاندارد اند پورز (Standard & Poor’s)، فوتسي (FTSE) و مورگان استنلي (MSCI) اقدام به محاسبه و انتشار آن مي‌كنند، شركت‌ها در ابتداي دوره‌هاي سه ماهه با وزني برابر در شاخص قرار مي‌‌گيرند. به بيان ديگر ارزش ريالي شركت در ابتداي دوره‌هاي فصلي، برابر در نظر گرفته مي‌شود. از منظر سرمايه‌گذاري، شخصي كه در يك شاخص هم‌وزن سرمايه‌گذاري كرده، منابع خود را در ابتداي هر فصل به ميزان برابر بين شركت‌هاي مشمول شاخص تقسيم كرده‌است. اگر سرمايه‌گذار به شاخص هم وزن در سرمايه‌گذاري خود توجه داشته باشد، بايد چه ديدگاهي داشته باشد، با مثالي توضيح دهيد؟ مثلاً اگر سرمايه‌گذاري 300 ميليون تومان سرمايه دارد و اگر فرض كنيم در شاخص هم 300 شركت حضور داشته باشد، سرمايه‌گذار در ابتداي دوره سرمايه‌گذاري خود، 1 ميليون تومان در هر سهم سرمايه‌گذاري مي‌كند. بنابراين در ابتداي دوره سرمايه‌گذاري تمامي شركت‌ها ارزش برابري در شاخص خواهند داشت. بديهي است اين برابري از روز بعد و با روند متفاوت تغييرات قيمت شركت‌ها از بين خواهد رفت و شركت‌هايي كه رشد قيمتي بيشتري را تجربه كنند، ارزش بيشتري در شاخص پيدا خواهند كرد. بدين ترتيب با گذشت زمان برابري ميان ارزش شركت‌ها كاملاً از بين خواهد رفت و بازبيني در وزن‌دهي (rebalancing) مورد نياز خواهد بود. بنابراين مؤسسات طراح شاخص عمدتاً در دوره‌هاي سه ماهه اقدام به بازبيني و وزن‌دهي مجدد شركت‌ها مي‌كنند. به طور مثال اگر سرمايه‌گذاري 300 ميليون توماني در 300 شركت‌ها پس از سه ماه به ارزشي برابر با 320 ميليون تومان رسيده باشد، اين بار 2‌/‌3 ميليون تومان بين همه شركت‌ها تقسيم مي‌شود. براي انجام اين كار از وزن شركت‌هايي كه ارزشي بيش از 2‌/‌3 ميليون تومان دارند كاسته شده و به وزن شركت‌هايي كه ارزش كمتري دارند، افزوده مي‌شود. دليل انجام بازبيني‌ در دوره‌هاي فصلي چيست؟ با توجه به اينكه اين شاخص براي ارزيابي عملكرد تمامي شركت‌ها محاسبه مي‌شود و با گذشت زمان برابري ميان وزن شركت‌ها به دليل روند قيمتي متفاوت آنها از بين مي‌رود، چرا اين بازبيني در دوره‌هاي زماني كوتاه‌تري انجام نمي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به كاركرد شاخص توجه كنيم. اصولاً كاركرد شاخص چيست و چرا بورس‌ها و مؤسسات طراح شاخص اقدام به طراحي انواع و اقسام شاخص‌ها مي‌كنند؟ ما همگي شاخص‌ها را به عنوان نماگر (indicator) عملكرد بورس مي‌شناسيم. امروزه شاخص كاركردي فراتر از نماگري يافته و به عنوان يك ابزار سرمايه‌گذاري (investment vehicle) مورد توجه قرار گرفته است. براي درك مناسب‌تر موضوع به اين نكته توجه كنيد كه شاخص درآمد كل هم وزن بورس تهران امسال تنها در حدود 2 درصد افت داشته در حالي كه شاخص كل ارزش وزني در حدود 20 درصد كاهش داشته است. بنابراين اگر سرمايه‌گذاري تمامي وجوه خود را در ابتداي سال به طور مساوي ميان شركت‌ها تقسيم مي‌كرد و در ابتداي هر فصل اقدام به بازبيني در پرتفوي خود مي‌كرد با زياني 2 درصدي رو به رو مي‌شد. در حالي كه اگر سرمايه‌گذاري منابع خود را با تركيبي مشابه بازار سرمايه‌گذاري مي‌كرد نزديك به 20 درصد زيان متحمل مي‌شد. آيا مي‌توان شاخص‌ها را ابزاري براي تعيين روش بهينه سرمايه‌گذاري دانست؟ بله شاخص‌ها به نوعي ابزاري براي تعيين روش بهينه سرمايه‌گذاري هستند. زماني كه شاخص به عنوان يك ابزار سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مواردي همچون هزينه‌هاي معاملاتي مورد توجه قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر طراحان شاخص در سازوكار طراحي شاخص به سرمايه‌گذاراني كه شاخص را ردگيري (trace) خواهند كرد، توجه مي‌كنند. به طور خاص در شاخص‌هاي هم‌وزن، در دوره‌هاي بازبيني، سرمايه‌گذاراني كه شاخص را ردگيري مي‌كنند بايد اقدام به بازبيني سبد سهام خود كنند و اين به معناي خريد و فروش سهام و پرداخت هزينه (كارمزد معاملاتي) است. هر چه دوره‌هاي بازبيني كوتاه‌تر باشد، دفعات بازنگري در سبد شاخص و در نتيجه هزينه‌هاي معاملاتي بيشتر خواهد بود. از ديگر سو هر چه دوره‌هاي بازنگري طولاني‌تر باشد، دفعات بازنگري در شاخص كمتر خواهد بود اما اين امر به نامتقارن‌تر شدن سبد شاخص منتهي مي‌شود. مثلاً اگر بازبيني در دوره‌هاي 6 ماهه انجام شود، هزينه‌هاي معاملاتي كاهش مي‌يابد اما در طول شش ماه تقارن و برابري ارزش شركت‌ها به گونه قابل ملاحظه‌اي از بين مي‌رود. بدين ترتيب اكثر مؤسسات طراح شاخص دوره‌هاي 3 ماهه را براي بازبيني در نظر گرفته‌اند و شاخص‌هاي هم وزن در بورس تهران نيز در همين دوره‌هاي زماني و به صورت فصلي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. آيا شاخص‌هاي جديد ديگري براي محاسبه و انتشار عملكرد بورس مد نظر قرار دارند؟ در حال حاضر شاخص سود نقدي (dividend index) در مديريت تحقيق و توسعه بورس تهران محاسبه مي‌شود و در صورت تائيد شوراي بورس و انجام اقدامات فني مورد نياز توسط مديريت فناوري، قابل انتشار خواهد بود. هم‌اينك بورس تهران در حال انجام مطالعاتي در زمينه انواع متفاوت شاخص‌ها در بورس‌هاي مختلف است و اين امكان وجود دارد كه با تائيد شوراي عالی بورس و برآورده شدن الزامات فني در آينده شاهد تنوع بيشتر شاخص‌هاي بورس تهران باشيم.
ادامه مطلب

آسیای ICT

  مادربرد و کارت گرافیک گیگابایت همیشه با هم و برای هم بهترین و بالاترین بهره وری را برای شما به همراه خواهند داشت، مادربرد های گیگابایت با بهره بری از تکنولوژی Ultra Durable و در سه دسته Gaming، UltraDurable ، Overclocking و همچنین کارت های گرافیک گیگابایت در دو نسخه غیر مرجع در دو مدل Gaming که به سری G1 شناخته می شوند و Windforce قرار می گیرند که به همراه سه سال گارانتی آواژنگ در بازار های کشور عرضه و توزیع می شوند.   حال شرکت آواژنگ برای تمامی خریداران کارت گرافیک سری 900 گیگابایت(GTX 980 , GTX 970 , GTX 960 ) به همراه مادربرد های سری 9 ((Z97 , X99 تهیه کنند جایزه ویژه در نظر گرفته است برای اطلاعات بیشتر کافی است به وب سایت XP.AVAJANG.COM مراجعه کنید.   برای اینکه از جایزه خود مطع بشید باید جدول ضرب رو بلد باشید و به راحتی با انتخاب مادربرد مورد نظر خود و انتخاب کارت گرافیک مورد نظر به یک محل تقاطع برسید و جایزه خودتون رو پیدا کنید پس شما می تونید با ثبت سریال در وب سایت منتظر تایید و ارسال کارت هدیه در پایان طرح از طرف ما باشید.البته لازم به ذکر است که تنها افرادی که مادربرد گیگابایت رو با کارت گرافیک گیگابایت به همراه گارانتی آواژنگ تهیه می کنند می توانند توی این قرعه کشی شرکت کنند.   پس برای ثبت کافیست سریال قطعات خریداری شده رو در سایت xp.avajang.com ثبت کنیم و منتظر ارسال کارت هدیه از سمت شرکت اواژنگ باشید.
ادامه مطلب

جهان

اسپانيا؛ زيباروي اروپايي: والنسيا كشور اسپانيا در جنوب غربي قاره اروپا و در نزديكي كشورهايي همچون فرانسه و پرتغال قرار دارد. اين كشور جزو اتحاديه اروپا است و جزو زيباترين و پربازديدكننده‌ترين كشورهاي اين قاره به شمار مي‌رود. اسپانيا سالانه افراد بسياري را از سراسر دنيا به سمت خود مي‌كشاند. اين كشور از شرق با درياي مديترانه و از غرب با اقيانوس اطلس در تماس است. بعد از كشور بزرگ فرانسه، اسپانيا دومين كشور بزرگ اروپا به شمار مي‌رود. شهرت اسپانيا براي آثار باستاني، بناهاي تاريخي و زيبايي‌هاي طبيعي آن است. همين موارد، سالانه ميليون‌ها گردشگر را از نقاط مختلف دنيا به سمت اسپانيا جذب مي‌كنند. اسپانيا، در ميان ديگر كشورهاي اروپايي قدمت و پيشينه خوبي دارد. كشورهاي قديمي متعددي در اروپا قرار دارند كه عمر طولاني در تاريخ كشوري دارند اما اسپانيا از همه آنها يك قدم جلوتر است. اسپانيا هميشه در طول تاريخ تحت سلطنت و حكومت پادشاهان مختلف آفريقايي، اعراب و اروپايي‌ها قرار داشته است. حكومت اسپانيا، حكومت سلطنت مشروطه است. پارلمان اين كشور از مجلس سنا ومجلس وكلا تشكيل شده است. اسپانيا آب و هواي متغيري دارد. جنوب شرق اسپانيا، تابستان‌هاي داغ و زمستان‌هاي معتدل مديترانه‌اي دارد. مناطق خشك مركزي آن نيز تابستان‌هاي گرم و داغ و زمستان‌هاي سرد و خشك دارند. مناطق كوهستاني نيز تابستان‌هاي خنك دارند. خدمات پزشكي در اسپانيا در صورتي كه به خدمات پزشكي اورژانس و يا آمبولانس نياز پيدا كرديد مي‌توانيد با شماره 006 تماس بگيريد. انعام در اسپانيا صورتحساب هتل‌ها و رستوران‌ها شامل 15% حق سرويس است لذا بيش از حد انعام ندهيد، رقم رايج انعام به كارمندان هتل 0.5 تا 1 يورو ( اگر در هتل خيلي لوكس اقامت داريد اين رقم تا 5 يورو مي‌رسد) و در رستوران‌ها اگر خيلي دست و دلباز باشيد 5 تا 10 يورو است. وضعيت سرويس بهداشتي در اسپانيا در اغلب مراكز عمومي اسپانيا نظير رستوران‌ها، موزه‌ها، مراكز خريد و … سرويس‌هاي بهداشتي عمومي وجود دارد. سرويس بهداشتي خانم‌ها با نام señoras يا damas و براي آقايان با نام caballeros مشخص شده است. شهرهاي ديدني اسپانيا و جاذبه‌هاي آنها * مادريد بزرگ‌ترين شهر و پايتخت كشور اسپانيا، شهر مادريد است. اين شهر نام خود را از يك قصر كوچك گرفته است. اين قصر ابتدا «آل-موداينا» نام داشت. به تدريج اعراب آن را «ال-ماجريد» مي‌ناميدند و در آخر به نام «مادريد» تغيير نام داد و در حال حاضر نيز با همين نام در سراسر دنيا شناخته مي‌شود. هتل‌ها و رستوران‌هاي متنوعي در اين شهر وجود دارند و گردشگران مي‌توانند با توجه به بودجه خود، يكي از آنها را انتخاب كند. در مادريد همچنين وسايل نقليه مختلفي وجود دارد. از جمله هتل‌هاي بسيار مشهور شهر مادريد مي‌توان به «اينتور پالاسيو سن مارتين» اشاره كرد. در مادريد 12 مكان ديدني بسيار زيبا وجود دارد. اين مكان‌هاي جذاب، دليل اصلي جذب حدود 45 ميليون نفر در سال هستند و ارزش گردشگري براي كشور اسپانيا دارند. از جمله مكان‌هاي بسيار زيباي اين شهر، پورتا دل سول مادريد و كليساي جامع آلمودنا هستند. كاخ سلطنتي نيز از ديگر جاذبه‌ها و يك بناي تاريخي بسيار زيباست كه از سال‌هاي دور در اين شهر قرار دارد. موزه‌ها، سالن‌هاي تئاتر، بناهاي معماري و تاريخي و مناظر طبيعي، جاذبه‌هاي مادريد را تشكيل داده‌اند. شهر مادريد نيز همچون ديگر شهرهاي اسپانيا، به علت نزديكي به درياي مديترانه، آب و هواي مديترانه‌اي دارد. زمستان‌هاي مادريد بسيار سرد است و دما به زير صفر نيز مي‌رسد. اين شهر هميشه در طول زمستان بارش پراكنده برف را شاهد است. در تابستان دماي هوا ممكن است به 40 درجه نيز افزايش پيدا كند. البته اين مساله چندان رايج نيست و متوسط دماي مادريد در اواخر تابستان حدود 30 درجه است. از آنجا كه مادريد در بلندي واقع شده است، تابستان‌هاي خشكي دارد و در طول پاييز به طور مداوم، باران مي‌بارد. اما به طور كلي، بارش باران در اين شهر زياد نيست. بنابراين آب و هواي نيمه خشك دارد. * كوردوبا كوردوبا كه به قرطبه نيز شهرت دارد در كشور اسپانيا واقع شده است. اين شهر در جنوب اين كشور و در منطقه اندلس قرار دارد. اين شهر را يكي از مراكز مهم تمدن و فرهنگ در كشور اسپانيا مي‌دانند. مسلمانان در اين شهر مسجدهاي بزرگ و زيبايي بنا كرده‌اند. كوردوبا از نظر اقتصادي نيز يكي از مراكز چرم‌سازي، كاغذ‌سازي، قند‌سازي و مواد شيميايي است. كوردوبا از جمله شهرهاي معروف اسپانياست كه بيشتر گردشگران تمايل به سفر به آنجا را دارند. شايد جالب باشد بدانيد كه اسپانيا دومين كشور اروپايي است كه بخشي از درآمد سالانه آن از گردشگران است. شهرهايي همچون قرطبه براي اسپانيا بسيار ارزشمند هستند. اين شهر سالانه افراد بسياري را از نقاط مختلف دنيا به سمت خود جذب مي‌كند. آمدن توريست زياد به كشور نيز منبعي براي در‌آمد آن كشور است. از اين رو اسپانيا توجه خاصي به شهر كوردوبا دارد. اين شهر آثار تاريخي و باستاني فراواني دارد. اگر از زيبايي‌هاي طبيعي آن صرف نظر كنيم، هر چيز ديگري كه تصور كنيد در اين شهر براي جذب توريست وجود دارد. بناهاي تاريخي اين شهر به خوبي نگهداري مي‌شوند. بشر امكان سفر به گذشته را ندارد اما با ديدن اين موزه‌ها، بناها و ساختمان‌هاي قديمي مي‌تواند تا حدي فضا و محيط و فرهنگ زمان‌هاي قديم را درك كند. ساختمان‌هايي كه در اين شهر واقع شده‌اند، به خوبي حس سفر به گذشته را به بيننده القا مي‌كنند. در اين شهر انواع هتل‌ها و مسافرخانه‌هاي متنوع وجود دارند و هر مسافري با هر بودجه‌اي كه دارد مي‌تواند در آنجا اقامت كند. كوردوبا در اصل يكي از مهم‌ترين شهرهاي امپراطوري روم به شمار مي‌رفت. شايد به همين دليل است كه بيشتر آثار باستاني و جاذبه‌هاي اسپانيا در اين شهر جمع هستند. اين شهر در حال حاضر جزو ميراث فرهنگي يونسكو است. شهر كوردوبا، آب و هماي مديترانه‌اي دارد. زمستان‌هاي آن سرد و تابستان‌هاي خشك و گرم دارد. بالاترين درجه حرارت در اين شهر 40 درجه سانتي‌گراد است. البته اين دما براي كشورها و شهرهاي اروپايي بسيار زياد است. * بارسلون بارسلون، مركز كشور زيباي اسپانياست. اين شهر در ساحل شمال شرقي مديترانه در اسپانيا واقع شده است و علاوه بر جاذبه‌هاي گردشگري فراواني كه دارد در زمينه‌هاي ديگر نيز شهر موفق و مشهوري در سطح جهان است. از جمله مي‌توان به زمينه‌هاي هنر، تجارت، آموزش، تحصيلات و رسانه اشاره كرد. سالانه بيش از 10 ميليون گردشگر از نقاط مختلف دنيا به اين شهر مسافرت مي‌كنند و از جاهاي ديدني آن لذت مي‌برند. بارسلونا يكي از محبوب‌ترين شهرهاي اسپانيا است. اين شهر بعد از پاريس و لندن، سومين شهر گردشگري اروپا به شمار مي‌رود. اين شهر روي فلاتي به مساحت 170 كيلومتر مربع قرار دارد كه بيشتر محيطش را شهر بارسلون اشغال كرده است. تقريبا همه اطراف اين شهر را دريا و رودخانه تشكيل داده است و مي‌توان به آن لقب ساحلي داد. البته بد نيست بدانيد يكي از مرتفع‌ترين كوه‌هاي اسپانيا به نام تيبيدابو با ارتفاع حدود 510 متر در اين شهر قرار دارد. بارسلون شهري قديمي است كه قدمت آن به حدود 2 هزار سال پيش بر‌مي‌گردد. به همين دليل سازه‌ها و بناهاي تاريخي بسياري در اين شهر هست كه افراد مختلف را از كشورهاي مختلف جهان به سمت خود مي‌كشاند. در ضمن، آب و هواي بارسلون نيز بسيار عاليست. زمستان‌هاي معتدل و تابستان خشك دارد. بارسلون، پارك‌ها و ساحل‌هاي بسياري دارد. در مجموع مي‌توان گفت اين شهر 68 پارك شهرداري دارد كه شامل پارك‌هاي طبيعي، گياه شناسي، معمولي و پارك‌هاي جنگلي است. در كنار اين پارك‌ها، 7 ساحل نيز دارد كه براي گردشگران بسيار جداب هستند. علاوه بر اين مناظر بايد به موزه‌ها، ساختارهاي معماري شگفت انگيز و كليساها اشاره كرد. بارسلون، آب و هواي مديترانه‌اي دارد. به اين مفهوم كه زمستان‌هاي مرطوب و معتدل دارد و تابستان‌هاي آن خشك و گرم است. در كل بايد گفت مناطق مختلف اين شهر آب و هواي متفاوتي دارد. * ايبيزا اسپانيا شهرهاي متعددي دارد و فقط تعداد كمي از آنها واقعا زيبا هستند. ايبيزا يكي از شهرهاي فوق العاده زيباي اين كشور به شمار مي‌رود. ايبيزا را يابسه يا ايويزا نيز مي‌نامند. اين شهر در واقع يك جزيره است كه در جزاير بالئارس اسپانيا واقع شده است. همه اين جزيره‌ها روي درياي مديترانه قرار دارند. ايبيزا جزو مكان‌هايي است كه سالانه افراد بسياري را به سمت خود مي‌كشاند. بيشتر افرادي كه به اسپانيا سفر مي‌كنند، نخستين اولويتشان رفتن به اين جزيره و لذت بردن از فضا و مناظر طبيعي آن است. شهر ايبيزا، همان طور كه در بالا نيز ذكر كرديم، يك جزيره واقع در درياي مديترانه است. اين جزيره در نزديكي شهر والنسياي اسپانيا قرار دارد. براي رفتن به ايبيزا بايد ابتدا به والنسيا برويد. اين شهر به دليل موسيقي و جشن‌هايي كه در ساحل آن هميشه برپاست، شهرت فراواني دارد. در اين جزيره هميشه جشن‌هاي تابستاني برگزار مي‌شود كه فضايي شاد و فرح‌بخش براي مسافران و گردشگران مهيا مي‌كند. به همين دليل هميشه پر از مسافر و بازديدكننده است. ايبيزا سالانه بيش از 5/1 ميليون گردشگر را از نقاط مختلف دنيا به سمت خود جذب مي‌كند. از آنجا كه ايبيزا يك جزيره است و همه اطراف آن را آب فرا گرفته، بيشتر اوقات آب و هواي مديترانه‌اي دارد. نه خيلي گرم و نه خيلي سرد است. آب و هواي معتدل مديترانه‌اي خوبي دارد و به طور متوسط در بيشتر روزهاي سال براي سفر مناسب است. * ماربلا ماربلا يكي ديگر از شهرهاي كشور زيباي اسپانياست. اين شهر يكي از نمادهاي زيبايي و جاذبه‌هاي كشور اسپانيا به شمار مي‌رود. ماربلا نيز در جنوب كشور و در كنار درياي مديترانه واقع شده است. از اين رو آب و هواي مديترانه‌اي و نسبتا خوبي دارد. اين شهر ساحلي با طبيعت فوق العاده زيباي خود، سالانه افراد بسياري را به كشور اسپانيا مي‌كشاند. سواحل فوق‌العاده زيبا، مناظر خيره‌كننده و قانون‌مندي ماربلا مواردي هستند كه همه مسافران را هيجان‌زده مي‌كنند. سواحل بسيار تميز و كاريزما و جاذبه رنگ سبز لجني آب دريا چيزهايي هستند كه نمي‌توان به راحتي از كنار آنها رد شد. اين سواحل به قدري زيبا و جذاب هستند كه گردشگران دوست دارند ساعت‌ها روي شن‌ها پياده روي يا درون آب‌هاي تميز آب‌تني و شنا كنند. مديريت عالي اين شهر نيز بر جاذبه‌هاي آن افزوده است. درخشش آفتاب گرم و هواي تقريبا خنك و كم بودن ميزان رطوبت و شرجي هوا، در كنار ديگر موارد ذكر شده در بالا، از جمله مشخصه‌هايي هستند كه مسافران بسياري را از نقاط مختلف دنيا به سمت اين شهر ساحلي مي‌كشانند. البته ماربلا فقط به سواحل و مناظر طبيعي زيبا محدود نمي‌شود و بناهاي تاريخي و معماري زيبايي نيز در اين شهر وجود دارند. ميراث باقيمانده از تمدن‌هاي گذشتگان و قصرها و قلعه‌هاي پادشاهان قديمي نيز از ديگر جاذبه‌هاي شهر ساحلي ماربلا به شمار مي‌روند. در نقاط مختلف اين شهر مي‌توان انواع آثار باستاني را مشاهده كرد و به عمق تاريخ اسپانيا پي برد. از آنجا كه شهر ماربلا در نزديكي درياي مديترانه قرار دارد، آب و هواي آن نيز مديترانه‌اي است. زمستان‌هاي آن معتدل و تابستان‌هاي خنك و خوبي دارد و رطوبت هوا بسيار كم است. * مالاگا مالاگا يكي از مشهورترين و بزرگ‌ترين شهرهاي كشور اسپانياست. اين شهر در جنوبي‌ترين بخش اسپانيا و در سواحل درياي مديترانه واقع شده است. مالاگا ششمين شهر بزرگ اسپانياست و شهري ساحلي به شمار مي‌رود. مكان‌هاي ديدني متعددي در اين شهر وجود دارند و سالانه افراد بسياري از نقاط مختلف جهان به آنجا سفر مي‌كنند. ساحل‌هاي بسيار زيبا و باغ‌ها و فضاهاي سبز فوق العاده از جمله جاذبه‌هاي گردشگري اين شهر ساحلي هستند. تقريبا هر موردي كه بتواند براي يك گردشگر جالب باشد در اين شهر وجود دارد. مالاگا، شهري تقريبا تاريخي به شمار مي‌رود و در آن بناهاي تاريخي جالب توجهي وجود دارند كه هر بيننده‌اي را جذب مي‌كنند. مي توان گفت، مالاگا- شهر نيمه تاريخي و ساحلي اسپانيا- يكي از زيباترين شهرهاي اين كشور زيباي اروپايي است. بناهاي معماري و تاريخي كه از تمدن‌هاي تاريخي مختلف بر جاي مانده‌اند، اين شهر را به يك موزه بقاياي تاريخي بزرگ تبديل كرده‌اند. اين شهر، به خصوص براي دوستداران آثار تاريخي و قديمي، مكاني ايده‌آل براي سپري كردن تعطيلات و لذت بردن از جاذبه‌هاي آن است. مالاگا جزو شهرهاي ايده‌آل براي تفريح و گردش است. در اين شهر انواع بناهاي معماري، تاريخي و هنري زيبا را مي‌توان ديد كه تعدادي از آنها قرن‌ها قدمت دارند. سواحل زيبا و آب و هواي مناسب به همراه رستوران‌ها و كافه‌هاي زيبا از ديگر جاذبه‌هاي اين شهر ساحلي به شمار مي‌روند. سالانه ميليون‌ها نفر براي بازديد از مالاگا به كشور اسپانيا سفر مي‌كنند. بناها و مجسمه‌هاي تاريخي و و يادبود، موزه‌ها و آثار هنري متنوعي در سرتاسر اين شهر وجود دارند كه آن را به يك موزه عظيم بدل كرده‌اند. در همه جاي اين شهر مي‌توان عطر و بوي تاريخ و زمان‌هاي گذشته را به خوبي حس كرد. هر جاي مالاگا كه برويد، مكان زيبايي براي بازديد و لذت بردن دارد. شهر پر از مكان‌هاي شگفت انگيز و جذاب است. عصاره تاريخ اسپانيا را مي‌توان در مالاگا پيدا كرد. معماري جوامع ديگر را نيز در اين شهر اسپانيايي مي‌توان ديد. از جمله آنها مي‌توان به بناهاي به جا مانده از اعراب، مسلمانان، رومي‌ها و مردم شمال آفريقا اشاره كرد. سالانه بيش از 14 ميليون نفر به عنوان گردشگر وارد اين شهر مي‌شوند. از آنجا كه مالاگا شهر ساحلي است و در كنار درياي مديترانه قرار دارد، آب و هواي آن نيز مديترانه‌اي است. يعني تابستان‌هاي گرم و زمستان معتدل دارد. اين شهر تقريبا در همه ماه‌هاي سال شاهد آفتابی گرم و دلچسب است. * والنسيا والنسيا، سومين شهر بزرگ اسپانيا پس از مادريد و بارسلونا است. اين شهر در ساحل شرقي شبه‌جزيره ايبري، در كنار رودخانه توريا و بالاي خليج والنسيا در درياي مديترانه قرار دارد. والنسيا با دارا بودن تقريباً ۱۶۹ هكتار اراضي تاريخي، يكي از مراكز تاريخي بزرگ اسپانيا به حساب مي‌آيد، اين ميراث تاريخي و فرهنگي اين شهر را به يكي از مقاصد محبوب گردشگران تبديل كرده است. از بين اين آثار مي‌توان به كليساي جامع اسپانيا، برج‌هاي سرانو، لونخا دلا سدا (جزو ميراث جهاني يونسكو از ۱۹۶۰ ميلادي) و شهر هنرها و علوم اشاره كرد. والنسيا داراي آب و هواي نيمه استوايي بر روي مرز ميان آب و هوايي مديترانه‌اي و آب و هوای نيمه خشك با زمستان‌هاي معتدل و گرماي طولاني است. اين شهر از نظر آثار تاريخي يك‌هزار سال قدمت دارد. برج «ال ميگولِت» بناي «ال ميگولِت»، برج ناقوس است. اين برج در ميان محلي‌ها با نام «تورِ دل ميكالِت ميگولِت» شناخته مي‌شود. اين برج نيز همچون كليساي جامع والنسيا، به سبك گوتيك معماري شده است. زيربناي اين برج به شكل هشت ضلعي است و با احتساب زيربنا، ارتفاع آن بيش از 50 متر است. جالب اينجاست كه محيط اين هشت ضلعي نيز همين 50 متر است. اين برج چهار طبقه دارد كه ارتفاع هر 4 تا يكسان است. آخرين طبقه برج ناقوس والنسيا، 8 دريچه يا پنجره دارد كه سالن ناقوس ناميده مي‌شود. هر كدام از پنجره‌ها در يكي از اضلاع هشت ضلعي بنا ساخته شده‌اند. نام اين برج از بزرگ‌ترين زنگ و ناقوس آن زمان به نام «ميگوئل» گرفته شده است. اين ناقوس حدود 10 تن وزن دارد و قدمت آن به سال 1532 ميلادي برمي‌گردد. داخل برج ناقوس حدود 207 پله مارپيچ وجود دارد. اين پله از پاييني‌ترين بخش ساختمان تا بالاي ناقوس ادامه دارند. از بالاي برج ناقوس مي‌توان نماي زيبايي از شهر والنسيا و دريا را ديد و لذت برد. كليساي «ايگلسيا د سان خوآن دل هوسپيتال» «ايگلسيا د سان خوآن دل هوسپيتال»، يكي از قديمي‌ترين كليساهاي شهر والنسياست. زمين اين كليسا، اهدايي از طرف پادشاه «جِيمي» است. تاريخ دقيق ساخت كليساي «سان خوآن دل هوسپيتال»، سال 1261 ميلادي است. اين كليسا از جمله جاذبه‌هاي تاريخي و بسيار زيباي شهر والنسيا به شمار مي‌رود و سالانه افراد بسياري را به سمت خود مي‌كشاند. اين كليسا ميان دو ميدان مشهور و قديمي شهر والنسيا واقع شده است. اين ميدان‌ها، «ناپولس اي سيليكا» و «سن ويسنت فِرِر» نام دارند. معمار اين كليسا، آن را به سبك باروك ساخته است. داخل كليساي «سان خوآن دل هوسپيتال»، محرابي به نام محراب «سانتا باربارا» ميان ديگر محراب‌ها خودنمايي مي‌كند. اين محراب به سبك دوره گوتيك نقاشي و آراسته شده است. كليساي «ايگلسيا د سان خوآن دل هوسپيتال»، يك حياط زيبا دارد كه به سبك باروك طراحي و ساخته شده است. اين حياط با كاشي‌هاي سراميكي زيبايي تزئين شده است كه صليب را به تصوير مي‌كشند. برج ناقوس كليسا نيز در حياط قرار دارد. اين برج در قرن 17 ميلادي ساخته شده است. در ميان ساختمان‌هاي مختلف اين كليسا، قسمت كوچكي وجود دارد كه در واقع يك محراب است. اين محراب، ستون‌هاي متقارن و چندضلعي و مناره مخروطي دارد. قسمت اصلي كليسا، فضايي حدود 36 در 19 متر را به خود اختصاص داده است. اين بخش با آجر و سنگ پوشيده شده است. اين كليسا همچنين، سقف گنبدي چندضلعي نيز دارد كه بسيار زيبا طراحي و نقاشي شده است. كليساي «ايگلسيا د سان خوآن دل هوسپيتال» در قرن 13 ميلادي ساخته شده است. طراحي و معماري‌هاي دوره گوتيك نيز در طراحي اين كليسا به تعدد ديده مي‌شوند. از جمله مي‌توان به پنجره‌ها و ستون‌هاي ساخته شده به سبك گوتيك اشاره كرد. محراب‌هاي اين كليسا به طرز زيبايي با ستون‌هايي در اطراف آنها احاطه شده اند و شكلي مستطيلي به آن بخشيده‌اند. همه ديوارهاي سنگي اين كليسا نيز رنگ آميزي و نقاشي شده‌اند. داخل سالن اصلي كليسا در طول جنگ‌هاي داخلي كشور اسپانيا از بين رفته است. اين جايي است كه محراب «سانتا باربارا» قرار دارد و مي‌توان آثار باقيمانده از شهبانوي يونان- كانستنس آگوستا- را پيدا كرد. كليساي جامع كليساي جامع والنسيا كه با نام‌هاي «لا كاتردال» و «كليساي جامع باسيليك متروپوليتن» نيز شناخته مي‌شود، در ميان محلي‌هاي والنسيا با Seu شهرت دارد. بيشتر قسمت‌هاي اين كليسا به سبك گوتيك ساخته شده است. از ديگر سبك‌هاي معماري اين كليسا بايد به نئوكلاسيك، هنر رنسانس، معماري رومي‌ها باستان والنسيا و همچنين باروك اشاره كرد. در كليساي جامع از انواع آثار هنرهاي زيبا و بهترين و قديمي‌ترين نقاشي‌هاي قرن 14 از شبه جزيره ايبري نگهداري مي‌شود. شهر علوم و هنر شهر علوم و هنر، يك مجتمع فرهنگي بزرگ با معماري مدرن و خيره كننده است. سالانه افراد بسياري از نقاط مختلف جهان از اين مجتمع ديدن مي‌كنند. ساخت اين بناي معماري زيبا در تاريخ 9 اكتبر سال 2005 ميلادي تكميل شده است. مجتمع «شهر علوم و هنر»، از تعدادي ساختمان‌ در‌هم با معماري پيچيده و مدرن تشكيل شده است. بخش‌هاي مختلف اين مجتمع به سالن‌هاي نمايش، تئاتر، اپرا و موسيقي اختصاص دارد. از جمله آنها مي‌توان به سينماي IMAX اشاره كرد. اين سينما ويژگي‌هاي تصويري و صوتي فوق‌العاده‌اي دارد. شهر علوم و هنر حدود 70 متر ارتفاع دارد. برج‌هاي بلند و زيباي والنسيا نيز بخش‌هاي ديگر اين مجتمع فوق العاده جذاب و در عين حال عجيب هستند. اين برج‌ها در سه ارتفاع 308، 266 و 220 متر ساخته شده‌اند. اين شهرك در مساحتي حدود 350 هزار متر مربع و توسط سانتياگو كالاتراوا طراحي شده است. شهر علوم و هنر در رودخانه خشك شده توريا ساخته شده اين رودخانه در سال 1957 ميلادي در جريان يك طغيان مهيب خشك شده است.   «شهر علوم و هنر» والنسيا از 4 ساختمان مجزا تشكيل شده است. ساختمان افلاك نما كه شامل سالن نجوم و ستاره شناسي است، سالن تئاتر IMAX و ايزريوم است از جمله آنهاست. موزه علوم نيز يكي ديگر ساختمان‌هاي اين مجتمع است. موزه علوم شهر علوم و هنر والنسيا نيز يكي از موزه‌هايي است كه بازديدكننده‌ها مي‌توانند به اقلام موجود در آنجا دست بزنند. «پائولو د لِ آرت رينا سوفيا» نيز سالن اپراي والنسيا و پارك بزرگ آبي «اقيانوس شناسي» نيز از ديگر بخش‌هاي اين مجتمع هستند. سالن اپرا «پائولو د لِ آرت رينا سوفيا» «پائولو د لِ آرت رينا سوفيا»، بزرگ‌ترين و زيباترين سالن اپراي شهر والنسياست. اين سالن اپرا نه فقط در اسپانيا بلكه در همه دنيا نيز بعد از سالن اپراي سيدني، بزرگ‌ترين سالن اپراي دنيا به شمار مي‌رود. اين سالن توسط سانتياگو كالاتراوا طراحي و ساخته شده و فضايي حدود 55 هزار مترمربع را اشغال كرده است. سالن اپراي «پائولو د لِ آرت رينا سوفيا»، به منظور اجراي هنرهاي نمايشي طراحي شده است. يعني علاوه بر اپرا، موسيقي، رقص و تئاتر نيز در آن اجرا مي‌شود. اين سالن يكهزار و 800 صندلي و ظرفيت 4هزار نفر در سه سالن مجزا را دارد. معماري سالن هنر رينا سوفيا واقعا خيره‌كننده و زيباست. اندازه و مساحت اين سالن نيز به اندازه معماري آن شگفت‌آور است. امكانات فوق‌العاده‌اي كه در اين سالن اپرا وجود دارد، آن را به يكي از بهترين سالن هنرهاي نمايشي در جهان تبديل كرده است. كيفيت برنامه‌ريزي در اين سالن عاليست. سالن اپراي رينا سوفيا در والنسيا از نظر زيبايي، امكانات و معماري در رديف سالن‌هاي بزرگ و معروف جهان در سيدني، ميلان، وين و لندن قرار دارد. «پائولو د لِ آرت رينا سوفيا»، بيش از 70 متر ارتفاع دارد. اين خانه اپرا به 4 سالن مجزا تقسيم مي‌شود. همه سالن‌ها با مدرن‌ترين و بهترين امكانات و فناوري‌ها تجهيز شده و براي اپرا، نمايش‌هاي موزيكال و تئاتر مناسب هستند. سالن اصلي خانه اپرا در مركز و قلب اين بنا قرار دارد. همان طور كه اشاره كرديم، سالن اصلي ظرفيت يكهزار و 800 نفر تماشاگر را دارد و به طور اختصاصي براي نمايش اپرا، رقص‌هاي باله كلاسيك، اجرای گروه موسيقي اركستر سمفونيك، حرکات موزون و اجراي تئاتر طراحي شده است. موزه علم پرنس فيليپ موزه علم پرنس فيليپ در شهرك فوق العاده جذاب علوم و هنر شهر والنسيا به شكل اسكلت نهنگ ساخته شده است. جذابيت اين موزه در اين است كه بازديدكننده‌ها مي‌توانند همه وسايل و اقلام موجود در آن را با دست لمس كنند. كمتر موزه‌اي در دنيا پيدا مي‌شود كه چنين اجازه‌اي به بازديدكننده‌ها بدهد. اين ساختمان جذاب از ديوارهاي شيشه‌اي و سكوهاي معلق ساخته شده است. در موزه علم پرنس فيليپ، همچنين مكاني براي كودكان 4 تا 7 ساله وجود دارد. آنها مي‌توانند در يك ماشين جوجه كشي بزرگ، مراحل از تخم درآمدن يك جوجه را تماشا كنند. همچنين صفحه نمايش بزرگي نيز وجود دارد كه مي‌توانند كارتون تماشا كنند. موزه علم كه شبيه اسكلت نهنگ است فضايي حدود 41 هزار مترمربع را به خود اختصاص داده است. در ساختمان افلاك نماي شهر علوم و هنر والنسيا نيز ساختمان‌ها و سالن‌هاي زيبايي همچون سالن نجوم و ستاره شناسي، سينما IMAX و لِيزريوم دارد. سينماي IMAX نمايشگري به بزرگي بيش از 900 متر مربع دارد. اين ساختمان به شكل چشم انسان طراحي و ساخته شده و منعكس‌كننده نماي درياچه است. اين چشم مي‌تواند باز و بسته نيز بشود. اين ساختمان نيز زاييده افكار جالب سانتياگو كالاتراوا است. پارك اقيانوس‌شناسي پارك اقيانوس‌شناسي، بزرگ‌ترين مركز دريانوردي در سراسر اروپاست. اين ساختمان در واقع يك آكواريوم بزرگ است كه در آن بيش از 45 هزار نمونه از 500 گونه مختلف جانوران دريايي نگهداري مي‌شوند. از جمله اين جانوران مي‌توان به نهنگ بلوگا، كوسه ماهي، پنگوئن، شير دريايي، دلفين، لاك پشت‌هاي دريايي، خرچنگ عنكبوتي و... اشاره كرد. پارك آبي اقيانوس‌شناسي، 9 برج در دو طبقه در زيرآب دارد. رفتن به زير آب از ميان پله‌هاي مارپيچ شيشه‌اي و تونل‌ها، احساس هيجان‌انگيزي به بيننده القا مي‌كند. حيوانات دريايي اين پارك بسيار جالب توجه هستند. به طور مثال، خرچنگ عنكبوتي موجود در اين پارك بسيار شگفت‌انگيز است؛ به طوري كه تا 4 متر رشد پيدا مي‌كند. پارك اقيانوس‌شناسي به طور كلي به 10 قسمت اصلي تقسيم‌بندي مي‌شود كه هر كدام انواع زيبايي‌هاي دريايي را به نمايش مي‌گذارند. به‌علاوه اينها، رستوران‌ها، مغازه‌ها و سالن‌هاي زيبايي نيز در اين پارك وجود دارند. از جمله آنها مي‌توان به رستوراني در زير آب اشاره كرد كه بسيار هيجان‌انگيز است. صومعه «سان ميگوئل د لو رِيز» صومعه «سان ميگوئل د لو رِيز»، در قرن 16 ميلادي توسط فردي به نام دوك كاليبري كشف و پيدا شده است. اين صومعه قديمي و كهنسال متعلق به سيسترسي‌هاست و به سبك معماري رنسانس ساخته شده است. بسياري از تاريخ‌نويسان براي اين عبادتگاه ارزش و احترام بسياري قائل هستند زيرا به گفته آنها اين بنا، نمونه صومعه El Escorial است. سنگ بناي اين ساختمان را دوك و اسقف در سال 1548 ميلادي گذاشته‌اند. روند ساخت و تكميل صومعه كه از سال 1601 ميلادي آغاز شده بود، تا قرن 17 ميلادي به طول انجاميد. اصلاحات بعدي نيز در قرن 19 ميلادي اعمال شدند. صومعه «سان ميگوئل د لو رِيز»، در حال حاضر به كتابخانه تبديل شده است. طراحي و معماري اين صومعه بسيار تماشايي است و ارزش دست‌كم يك بار بازديد را دارد. معماري اين ساختمان به سبك معماري رنسانس است. داخل اين صومعه يك كليسا وجود دارد كه درست در وسط صومعه ساخته شده است. ارتفاع اين كليسا حدود 41 متر است. به همين دليل، دومين كليساي بلند شهر والنسيا در كشور اسپانياست. موزه هنرهاي زيبا سان پيو پنجم موزه هنرهاي زيباي سان پيو پنجم، يكي از بهترين موزه‌هاي هنرهاي زيبا در كشور اسپانياست. اين موزه در نزديكي باغ‌هاي سلطنتي والنسيا واقع شده است. در اين موزه انواع مجسمه‌هاي بسيار زيبا و مشهور براي هنرمندان بزرگ نگهداري مي‌شود. تابلوهاي نقاشي موجود در اين موزه نيز جزو نفيس‌ترين آثار تجسمي باقيمانده از دوران گوتيك است. در اين موزه علاوه بر آثار هنري بسيار قديمي، آثار هنرمندان معاصر را نيز مي‌توان پيدا كرد. نماي ظاهري اين موزه نيز به خودي خود زيبا و جذاب است. موزه هنرهاي زيبا سان پيو پنجم، براي معماري و آثار هنرهاي تجسمي زيبايش در جهان شهرت دارد. سالانه گردشگران زيادي كه از نقاط مختلف جهان به والنسيا مسافرت كرده‌اند، از اين موزه ديدن مي‌كنند. البته اين موزه مورد نوسازي قرار گرفته و جذاب‌تر شده است. پلازا دل ماركادو كاخ ماركادو، متشكل از سه ساختمان مجزاست كه هر كدام مورد استفاده خاصي دارند و به ترتيب با نام‌هاي «لونجا د لا سدا»، «سانتوس خوآنس» و «مركادو سنترال» شناخته مي‌شوند. سه بخش مجزاي كاخ ماركادو، دليل جذب گردشگران به اين بناي تاريخي هستند. نخستين بخش آن «لونجا د لا سدا» يا «مناره ابريشم» است كه به سبك گوتيك طراحي و ساخته شده است. اين بنا به عنوان ميراث بشريت يونسكو شناخته و معرفي شده است. دومين ساختمان اين كاخ، كليساي زيبايي به نام «سانتو خوآنس» است كه به سبك معماري باروك طراحي و ساخته شده است. سومين بخش آن نيز فروشگاه بزرگ موادغذايي تازه به نام «مركادو سنترال» است كه ساختماني بسيار مدرن و زيبا دارد. نماي اصلي كاخ ماركادو را ساختمان لونجا تشكيل داده است. در سمت چپ آن نيز كمي از بناي «سانتو خوآنس» ديده مي‌شود. در مقابل آن، فروشگاه مركزي بزرگي كه بسيار رنگارنگ است، قرار دارد كه گنبدهاي سراميكي، آهني و شيشه‌اي دارد. «لونجا د لا سدا»، كه با عنوان بازار ابريشم نيز شناخته مي‌شود يكي از بهترين نمونه‌هاي معماري به سبك گوتيك است. اين بنا از نظر طراحي در ميان ديگر بناهاي معماري گوتيگ، سرآمد همه است. يونسكو نيز اين ساختمان را به عنوان ميراث بشريت شناخته و معرفي كرده است. اين بنا شبيه قلعه‌هاي باستاني قرون وسطي و ديوارهاي آن نيز همچون قلعه‌ها سنگي است. «سانتوس خوآنس» يا «سان خوآن دل مركادو» يكي از قديمي‌ترين كليساهاي شهر والنسيا در كشور اسپانياست. اين كليسا، گنبدي عظيم با نقاشي‌هاي ديواري بسيار زيبا دارد. اين نقاشي‌ها بر زيبايي معماري كليسا افزوده‌اند. سانته خوآن، كليساي سلطنتي سنت جان است. اين كليسا بسيار زرق و برق‌دار و به معناي واقعي كلمه كليساي سلطنتي است. اين كليسا به سبك باروك ساخته شده است. در سال 1947 ميلادي، كليساي «سانتوس خوآنس» به عنوان بناي تاريخي ملي معرفي شد. «مركادو سنترال»، يكي از شاهكارهاي معماري مدرن شهر والنسياست. اين بازار رنگارنگ و زيبا، فضايي حدود 8 هزار متر مربع را به خود اختصاص داده است. در اين فروشگاه انواع ميوه جات، سبزيجات و گوشت تازه فروخته مي‌شود. قلعه سرانوس قلعه سرانوس به سبك معماري گوتيك طراحي و ساخته شده و در طول تاريخ استفاده‌هاي مختلفي از آن شده است. در حال حاضر، از اين قلعه به عنوان موزه تجهيزات دريايي استفاده مي‌شود. قلعه سرانوس، بزرگ‌ترين دروازه شهري در سراسر قاره اروپاست كه به سبك گوتيك طراحي شده است. طراح و سازنده قلعه سرانوس، فردي به نام «پي‌ير بالاگور» است. اصولا طراحي‌هاي گوتيك به اين بزرگي ساخته نمي‌شوند، اما اين برج به خوبي تركيبي از اندازه بزرگ و طراحي گوتيك است كه نظر بسياري از مردم را به خود جلب مي‌كند. «تورِ د سِرانوس»، در شمالي‌ترين بخش شهر والنسيا واقع شده است و تاريخ ساخت و تكميل اين قلعه به سال 1398 ميلادي برمي‌گردد.
ادامه مطلب

ایران

سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی: نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نماینده همه مردم ایران هستند سیامک مره‌صدق در گفت‌و‌گو با صدیقه محمودی خبرنگار هفته‌نامه «تجارت فردا» تصریح کرد «هنوز در سطح مدیریتی جایگاهی نداریم». او گفت «سابقه همزیستی مردم ایران با پیروان ادیان توحیدی بیش از سه هزار سال است». کوتاه‌شده مصاحبه: آیا تاکنون شاهد احراز مسئولیت کلیمیان در پست‌های مدیریتی بوده‌اید؟ خیر، تاکنون موردی نبوده که از کلیمیان در سطوح مدیریتی بالا بهره گرفته شود. با آغاز به کار دولت پیشنهادهایی ارائه کردیم. از آقای یونسی نیز به دلیل پیگیری ویژه‌شان تشکر می‌کنم، چون ایشان در این مدت تلاش کردند که برخی از مشکلات جامعه یهودی را حل کنند ولی نه‌تنها یهودیان بلکه فکر می‌کنم در جامعه مسیحیان نیز موردی درباره تصدی مدیریت‌های کلان وجود ندارد. این نشان‌دهنده آن است که در زمینه احراز مسئولیت‌ها توسط اقلیت‌های دینی چندان کاری صورت نگرفته است. آقای یونسی نیز تاکید کرده «نباید هیچ مانعی برای هیچ ایرانی برای احراز شغل باشد، جز موانع قانونی» ولی گله‌مند است که واگذاری مسئولیت‌ها به اقلیت‌های دینی تا فرماندار و معاون استاندار بیشتر نیامده است که نمونه‌های مورد اشاره از اهل سنت هستند. قانون خطوط قرمز را مشخص کرده است، به طوری که جز یکی دو مسئولیت ریاست جمهوری و برخی وزارتخانه‌ها که قانون اساسی شرط دین فرد احرازکننده را تعیین کرده است، در زمینه مسئولیت‌ها و پست‌های مدیریتی دیگر شاهد هیچ‌گونه محدودیتی نیستیم. اما با توجه به جمعیت و تعداد اندک پیروان اقلیت‌های دینی نسبت به جمعیت مسلمان انتظارمان این است که افراد از همه گروه‌های مختلف پایبند به قانون اساسی در اداره نظام مشارکت داشته باشند. قانون اساسی نیز اصل را بر شایسته‌سالاری و تخصص افراد قرار داده است. بدون شک منافع ملی و ارزش‌های توحیدی مشترک عواملی است که باعث ایجاد وفاق و پیروی همه ادیان توحیدی در کشور می‌شود. در مجلس به عنوان نمایندگان اقلیت‌های دینی تا چه اندازه پیگیر این مسائل هستید؟ نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، نماینده یک اقلیت خاص به تنهایی نیستند بلکه نماینده همه مردم ایران هستند. براساس قانون اساسی حضور نمایندگان در مجلس به معنای تلاش آنها برای پیگیری مسائل آنها، بومی یا منطقه‌ای نیست بلکه با هدف پیگیری مطالبات همه ملت ایران است زیرا ما در برابر همه ملت مسئولیت داریم. با توجه به اینکه در جایگاه نمایندگی اقلیت‌های دینی قرار داریم در رابطه با مسائل دینی انتخاب‌کنندگانمان حساسیت‌های خاص‌تری داریم که به پیگیری این امور نیز می‌پردازیم. در زمینه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌های دینی نیز پیشنهادهایی به کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارائه کردیم که در حال بررسی در کمیسیون‌ها هستند. یکی از این مشکلات ماده 881 مکرر اصلاحی قانون مدنی درباره ارث است که درخواست تغییر این قانون را به کمیسیون قضایی مجلس ارائه کردیم. این موضوع در دست پیگیری است و ما هم رایزنی‌های لازم را انجام می‌دهیم. امیدواریم با تفسیری که طبق توصیه آقایان آملی‌لاریجانی، علی لاریجانی و حتی آقایان روحانی و یونسی به صورت ضمنی مورد قبول قرار گرفته بتوانیم این مشکل را حل کنیم. انتظار ما این است که با پیگیری مسائل و مشکلات اقلیت‌های دینی با سرعت بیشتری حل شود. خوشبختانه ما توانستیم برخی از مسائل اقلیت‌های دینی را که در حیطه اختیارات قوه مجریه بود، حل کنیم.
ادامه مطلب

واریته

  رضا چایچی، شاعر معاصر با 8 مجموعه شعر چاپ‌شده: با گذشت زمان شعر شاعرانی که فرم می‌شکنند بی‌رنگ شده رضا چایچی به یزدان سلحشور، خبرنگار روزنامه «ایران» گفت «من همیشه به موسیقی کلام دلبستگی داشتم‌. تربیت ذهنی‌ام ‌شعرم را با لحن و ریتمی خاص همراه می‌کند». چند پرسش و پاسخ: شما در دهه 60 شروع کردید. دهه‌ای که حرکت‌های شعری نه تنها کمتر از دهه‌های بعدی نبود که به‌نظر می‌رسد، بیشتر هم بود. شعر خودتان را با شعر این دهه چطور می‌سنجید؟ بسیاری از شاعران در آن سال‌ها فعال بودند‌، با این همه من به زبان و نگاه خودم دست پیدا کرده بودم و به ادامه‌ راه می‌اندیشیدم‌. اگر در آن سال‌ها آثارم مطرح شد تنها به خاطر تازگی و تفاوت جهان شعریم از دیگر شاعران هم‌عصرم بود. همین امر هم باعث شد تا صاحبنظرانی مثل هوشنگ گلشیری در تأیید این جهان شعری مطالبی بنویسند. زبان شعری شما شباهتی ندارد با زبانی که از هوشنگ گلشیری در قصه می‌شناسیم. اما شما در حلقه ادبی او، حضوری مداوم و مستدام داشتید. چه شد که از این تأثیر، برخلاف اغلب حاضران در آن حلقه، دور ماندید؟ اصولاً زبان شعر با داستان تفاوت دارد. ‌می‌توان گفت نثر با شعر - به دلایل بسیار که زبان‌شناسان و منتقدان به آن پرداخته‌اند - تفاوت چشمگیری دارد‌، هرچند بوده‌اند کسانی که با تلاش‌ زبان داستان‌هایشان را به شعر نزدیک کرده‌اند، به عبارت دیگر از عناصر شعر در آثار خود مثل «ویرجینیا وولف» بهره برده‌اند. زبان داستان‌های گلشیری به نثر کهن بیشتر شباهت دارد و بدیهی است که با زبان شعر من متفاوت است. به شخصیت ادبی گلشیری و اینکه داستان‌نویس صاحب‌نامی بود همواره احترام می‌گذاشتم‌. حشر و نشر من با او تا پایان حیاتش ادامه داشت. او دلبسته شعر بود و همیشه می‌گفت‌: داستان‌نویس موفق کسی است که شعر بشناسد و از شعر متأثر شود‌. ‌درباره‌ محافل ادبی هم باید بگویم ‌من در جلسات دیگری هم شرکت می‌کردم‌. مثل جلسات شعر‌خوانی رضا براهنی یا غزل تاج‌بخش و... من پیش از اینکه با گلشیری و دیگر اهالی قلم آشنا شوم زبان و نگاه مستقلی به‌دست آورده بودم و شعرهایم از شخصیت و فردیتم دور نبود. به نظرتان شعر در دهه 90، چه سرانجامی خواهد داشت؟ البته نمی‌خواهم پیشگویی کنید بلکه با استناد به شواهدی که در این سه ساله شاهد بوده‌ایم، بفرمایید. برخی از شاعران که قبل از دهه‌ 90 کار خود را آغاز کرده‌اند و اکنون نیز فعال هستند با آثار خود نشان دادند که راه خود را یافته‌اند و شعرهایی در‌خور آفریدند اما به جریان دیگری هم اشاره کنیم‌. شاعرانی که فرم می‌شکنند و معنا و ساختار و نحو را می‌شکنند و حاصل کار چیزی نیست جز جمله‌هایی نافرم و غیرقابل فهم‌. نه تخیل‌ و نه نگاه عمیقی در نوشته‌هایشان پیدا می‌شود‌. نه زیبا‌شناسی‌ای که بتوان بر آن انگشت گذاشت‌. همان‌طور که در اثر گذشت زمان، این نوع شعر بی‌رنگ شده، فکر می‌کنم در آینده هم جایی نخواهد داشت‌. به نظرتان شانس قدم گذاشتن به دهه بعدی، برای شاعران باسابقه بیشتر است یا شاعرانی که حالا در دهه سوم عمرشان هستند؟ ‌پیش از هر‌چیز آرزو می‌کنم و از خدا می‌خواهم هم به شاعران باسابقه و هم به شاعران جوان طول عمر بدهد تا بتوانند به دهه‌ بعدی و حتی به دهه‌های بعدتر پا بگذارند اما اگر از منتقدان بی‌غرض و با‌سواد که استثنا هستند، بگذریم‌، باید بگویم ما تا صاحب نقد قدرتمندی نشویم‌، به‌جز داوری‌های شتابزده‌، نان قرض دادن به دوستان‌، یارگیری‌های کودکانه‌ و... صاحب چیز دیگری نخواهیم شد‌. بد نیست اینجا برای تفنن هم که شده بگویم ما در محیط ادبی‌مان کسانی را می‌شناسیم که در طول 30 سال گذشته حتی برای نمونه یک کتاب هم منتشر نکرده‌اند اما با این و آن گفت‌وگو می‌کنند و درباره‌ شعر و شاعری نظر می‌دهند و همان دو سه شعری را که 20 سال پیش برایمان خوانده‌ بودند، بازخوانی می‌کنند و اگر به ایشان بگویند که نوع شعر شما خواننده‌ای ندارد، می‌گویند: «خب‌، شعر بقیه‌ شاعران بعد از انقلاب هم خواننده ندارد.» به دنبال آن حرف‌های دیگری می‌زنند که خواننده یا شنونده‌ای که از روند و جریان دهه 70 باخبر باشد، ‌از شنیدن‌شان شاخ درمی‌آورد! می‌خواهم بگویم وقتی نقد سالمی وجود ندارد هر‌کس برای خود مکتب ادبی راه می‌اندازد و هر‌چه دل تنگش می‌خواهد، می‌گوید‌. شاعر و منتقد دیگری، در نقدی، پنبه‌ همه‌ شاعران صاحب‌نام را می‌زند اما هر‌چه در نوشته‌اش به دنبال جمله‌ای محکم و درست بگردی، چیزی نمی‌یابی. اما به جایش برای اثبات سواد و دانش خود مدام از واژه‌های فرنگی‌ استفاده می‌کند که ای کاش حداقل همین واژه‌ها را هم به‌درستی و بجا به‌کار می‌برد. چه باید گفت! به گمانم باید منتظر گذشت زمان بمانیم‌.
ادامه مطلب

اقتصاد

دیدار و گفت‌و‌گوی علی‌اصغر سعیدی با رضا نیازمند: اجرای برنامه‌های عمرانی در محیطی که امنیت نباشد آب در هاون کوبیدن است رضا نیازمند از مقامات اقتصادی قبل از انقلاب درباره مصائب برنامه‌نویسی در ایران (به بهانه احیای سازمان برنامه در دولت روحانی) به بحث نشستند، دو سه پرسش و پاسخ از این مصاحبه که در هفته‌نامه تجارت فردا چاپ شده است: آقای دکتر نیازمند همانطور که مطلع هستید چند روزی است که خبر داده‌اند مدیرعامل سازمان برنامه تعیین شده و سازمان برنامه که در دولت قبل منحل شده بود مجددا رسما مشغول کار شده. شما شاید یگانه بازمانده از کارمندان سازمان برنامه اول باشید. قبل از اینکه نظرتان را نسبت به تاسیس مجدد این سازمان بدهید لطفا مختصرا در مورد نحوه ورود خود به این سازمان توضیح دهید. من در سال 1338 بعد از بازگشت از آمریکا به این سازمان رفتم. قبل از آن کارمند کارخانه ونک بودم و وقتی که سازمان برنامه تاسیس شده بود – تمام کارخانه‌های دولتی هم به سازمان برنامه منتقل شده بود – من هم به سازمان برنامه رفتم که کاری به من محول کنند. به مجرد اینکه رئیس کارگزینی فهمید که من از آمریکا برگشته‌ام گفت آقای ترنبرگ - رئیس مشاوران ماوراؤبحار - در به در دنبال یکی می‌گردد که انگلیسی بداند و ما هم چنین کسی پیدا نکردیم. یعنی در آن زمان کسی که زبان انگلیسی می‌دانست نبود؟ بله، تمام محصلانی که رضاشاه برای تحصیلات عالیه به اروپا فرستاد در درجه اول در فرانسه و در درجه دوم در بلژیک تحصیل کرده و یک کلمه انگلیسی نمی‌دانستند. در نتیجه من به آقای ترنبرگ معرفی شدم. آقای دکتر واقعا از نظر آنها که پایه‌گذار سازمان برنامه بودند، فلسفه برنامه‌ریزی و تشکیل سازمانی به این نام چه بود؟ اتفاقا من این را همان اول از او پرسیدم. وقتی که ترنبرگ تدریس به من را آغاز کرد، من دلیل لزوم تاسیس سازمان برنامه را سوال کردم، او جوابی داد که فکر می‌کنم جوابی بسیار پرمعناست و از ابتدای تاسیس سازمان برنامه کسی به آن توجه نکرده است. ترنبرگ می‌گفت تعداد کمی از کشورهای مترقی دارای سازمان برنامه هستند. دلیل آن این است که وزارتخانه‌ها در آن ممالک هرکدام برای وظایف خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و هیات دولت هم آن برنامه‌ها را با هم تلفیق می‌کند و در صورت لزوم کمیسیون‌ها یا کمیته‌هایی برای هماهنگ کردن و تلفیق برنامه‌ها تشکیل می‌دهند تامین منابع مالی هم برای اجرای این برنامه‌ها تعیین می‌کنند و نتیجه همه فعالیت‌ها تهیه یک بودجه مدون و زمان‌بندی‌شده است که دولت به مجلس می‌فرستد. مجلس هم که نماینده مردم است بودجه دولت را هم از جهت مخارج و هم از جهت تامین مالی آنها از طریق مالیات‌ها و عوارض مورد بحث قرار می‌دهد و بالاخره بودجه‌ای که برنامه کار دولت و تامین مخارج آن را تعیین کرده، تصویب و به دولت ابلاغ می‌کند. آقای دکتر، یک رابطه‌ای هم بین مسائل اقتصادی و امنیتی وجود دارد و تا امنیت نباشد توسعه و برنامه‌ریزی وجود ندارد. نظر ترنبرگ در این رابطه چه بود؟ ترنبرگ مهم‌ترین وظیفه دولت را تامین امنیت جانی و مالی و عقیدتی مردم می‌دانست. او می‌گفت اجرای برنامه‌های عمرانی در محیطی که مردم امنیت جانی و مالی و عقیدتی نداشته باشند آب در هاون کوبیدن است.
ادامه مطلب
آخرین اخبار
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  گفت‌وگو گفت‌وگو با رضا كياني، مدير تحقيق و توسعه بورس تهران چگونگي محاسبه‌ شاخص‌هاي جديد بورس مدير تحقيق و توسعه‌ بورس تهران چگونگي محاسبه‌ شاخص‌هاي جديد را اعلام كرد. در پي استفاده مجدد از شاخص قيمت بعد از گذشت بيش از 6 سال و سه ماه و رونمايي هفته پيش دو شاخص هم وزن قيمت و كل، رضا كياني مدير تحقيق و توسعه‌ بورس تهران توضيحاتي ارائه كرد: آقاي كياني، شاخص قيمت در تاريخ 15 آذر 87 به عدد 9 هزار و 248 رسيده بود. محاسبه‌ اين شاخص از تاريخ يادشده قطع شد و پس از آن محاسبه‌ شاخص كل از عدد يادشده شروع شده و همچنان ادامه يافته است. تا 9 آذر 93 عدد شاخص كل 63 هزار و 950 واحد و عدد شاخص قيمت بر اساس محاسبات انجام‌شده به 27 هزار و 838 رسيده است. به بيان ديگر در اين مدت كه بيش از 6 سال به طول انجاميده، شاخص كل 591 درصد و شاخص قيمت 201 درصد رشد كرده‌اند. تفاوت بين رشد اين دو 390 درصد است. اين تفاوت چگونه تفسير مي‌شود؟ براي بررسي تفاوت بين شاخص قيمت (price index) و شاخص درآمد كل (total return index) بايد به ماهيت هر يك از آنها توجه كرد. مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاران در سهام از دو محل افزايش قيمت سهم (capital gain) و دريافت سود نقدي (dividend) منتفع مي‌شوند. شاخص قيمت به سنجش بازدهي ناشي از تغييرات قيمت مي‌پردازد و توجهي به سودنقدي پرداختي شركت‌ها ندارد. شاخص درآمد كل، سود ناشي از پرداخت‌هاي نقدي شركت‌ها را نيز در نظر مي‌گيرد. به بيان دقيق‌تر در شاخص‌هاي درآمد كل، سود نقدي دريافتي از شركت‌ها نه تنها در محاسبه بازدهي مورد توجه قرار مي‌گيرد بلكه در شاخص سرمايه‌گذاري مجدد (reinvest) مي‌شود. بدين ترتيب در شرايطي كه بازار روندي صعودي داشته باشد، سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي نقدي سبب افزايش شكاف بين شاخص‌هاي قيمتي و درآمدي مي‌شود زيرا اين اختلاف به دليل رشد سودهاي نقدي به ميزان بازدهي بازار، افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر اختلاف بين دو شاخص نه تنها ميزان مطلق سودهاي نقدي، بلكه رشد سودهاي نقدي از محل سرمايه‌گذاري مجدد را نيز دربرمي‌گيرد. اختلاف بين دو شاخص را با مثالي توضيح دهيد؟ براي مثال فرض كنيد در اواسط سال 1393، 10 ميليارد تومان سودنقدي توسط شركت‌هاي بورسي پرداخت شده باشد و شاخص تا پايان سال 20 درصد هم رشد كند. در اين صورت 10 ميليارد تومان سود نقدي با ميزاني برابر با 12 ميليارد تومان بر شاخص اثر خواهند گذاشت. البته اين مثال با كمي ساده‌سازي و براي روشن شدن موضوع بدين شكل بيان شد و اگر بخواهيم دقيقاً تأثيرات سودنقدي را اندازه‌گيري كنيم به شاخص سود نقدي (dividend index) نياز dend index)) ساده‌سازي و براي روشن شدن موضوع بدين شكل بيان شد و اگر بخواهيم دقيقاً تاثيرات سودنقدي را اندازه‌گيري كنيم به شاخ نياز خواهيم داشت. بياييد تعدادي از اقلام اطلاعاتي را مورد توجه قرار دهيم. در تاريخ 15‌/‌9‌/‌87 ارزش بازار 364/51 ميليارد تومان بود. تا تاريخ 9‌/‌12‌/‌1393 ارزش بازار به 376/286 ميليارد تومان رسيده است. (بيش از 5 برابر) در اين مدت يعني از 15‌/‌9‌/‌1387 تا 9‌/‌12‌/‌1393 ميزان افزايش سرمايه شركت‌ها 359/31، ارزش شركت‌هاي واردشده به بورس تهران 368/67 و ارزش شركت‌هاي خارج‌شده از بورس 337/1 ميليارد تومان بوده است. در اين بازه زماني سودهاي نقدي تقسيمي نيز برابر با 084/127 ميليارد تومان يعني تقريباً 5‌/‌2 برابر ارزش بازار در 15 آذر 87 بوده است. توجه كنيد كه اين حجم بالاي سودهاي نقدي پرداختي با فرض سرمايه‌گذاري مجدد با نرخ رشد شاخص افزايش نيز مي‌يابند. در محاسبه شاخص قيمت ارزش بازار، افزايش سرمايه و ورود و خروج شركت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. آيا در محاسبه‌ شاخص درآمد كل، سودهاي نقدي نيز در محاسبات وارد مي‌شود؟ در محاسبه شاخص درآمد كل، افزون بر متغيرهاي يادشده، سودهاي نقدي نيز در محاسبات وارد مي‌شود. شاخص قيمت هيچ توجهي به سودهاي نقدي پرداخت‌شده نمي‌كند و اين مي‌تواند نقطه ضعفي براي اين شاخص به‌شمار آيد. شايد به همين دليل باشد كه در بسياري از بورس‌هاي پيشرفته سودهاي نقدي ويژه (special dividend) را حتي در شاخص‌هاي قيمتي نيز لحاظ مي‌كنند. اين نكته‌اي بسيار قابل تأمل است كه سودهاي نقدي ويژه (سودهايي كه در مواقعي غير از مواعد پيش‌بيني‌شده پرداخت مي‌شوند يا سود‌هايي كه ارزش آنها بيش از 10 درصد قيمت سهم هستند) حتي در شاخص قيمت مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. به هر روي بر اساس محاسبات مي‌توان نشان داد كه بورس اوراق بهادار تهران از 15‌/‌9‌/‌1387 تا 9‌/‌12‌/‌1393 بازدهي كلي برابر با 591 درصد، بازدهي ناشي از افزايش قيمت به ميزان 201 درصد و بازدهي ناشي از سود نقدي (dividend yield) به ميزان 390 درصد داشته است. بورس تهران علاوه بر محاسبه شاخص قيمت نسبت به طراحي و محاسبه شاخص‌هاي هم‌وزن نيز اقدام كرده است. اين شاخص چگونه محاسبه مي‌شود و چه تفاوتي با شاخص‌هاي قبلي دارد؟ همان گونه كه مي‌دانيم بورس تهران دربردارنده شركت‌هايي بسيار بزرگ و همچنين شركت‌هايي نه چندان بزرگ است. شاخص‌هاي قديمي بورس تهران عمدتاً ارزش وزني (value weighted) هستند. در اين قبيل شاخص‌ها، ارزش شركت‌ها مبناي وزن‌دهي در شاخص است و شركت‌هاي بزرگ‌تر به ميزان بيشتري شاخص را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بدين ترتيب شاخص عمدتاً پيروي شركت‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرد و بسياري از شركت‌هاي كوچك تأثير ناچيزي بر شاخص مي‌گذارند. اين مسأله مدت‌ها مورد توجه متخصصان بازار سرمايه قرار داشته است. شاخص‌هاي هم‌وزن (equal weighted) با توجه به وزن برابري كه براي شركت‌ها قائل مي‌شوند، مي‌توانند پاسخگوي نقدهاي واردشده به شاخص‌هاي ارزش وزني باشند. در شاخص‌هاي هم‌وزن كه مدتي است مورد توجه بورس‌ها و مؤسسات معتبر طراح شاخص قرار گرفته است و هم‌اينك مؤسساتي همچون استاندارد اند پورز (Standard & Poor’s)، فوتسي (FTSE) و مورگان استنلي (MSCI) اقدام به محاسبه و انتشار آن مي‌كنند، شركت‌ها در ابتداي دوره‌هاي سه ماهه با وزني برابر در شاخص قرار مي‌‌گيرند. به بيان ديگر ارزش ريالي شركت در ابتداي دوره‌هاي فصلي، برابر در نظر گرفته مي‌شود. از منظر سرمايه‌گذاري، شخصي كه در يك شاخص هم‌وزن سرمايه‌گذاري كرده، منابع خود را در ابتداي هر فصل به ميزان برابر بين شركت‌هاي مشمول شاخص تقسيم كرده‌است. اگر سرمايه‌گذار به شاخص هم وزن در سرمايه‌گذاري خود توجه داشته باشد، بايد چه ديدگاهي داشته باشد، با مثالي توضيح دهيد؟ مثلاً اگر سرمايه‌گذاري 300 ميليون تومان سرمايه دارد و اگر فرض كنيم در شاخص هم 300 شركت حضور داشته باشد، سرمايه‌گذار در ابتداي دوره سرمايه‌گذاري خود، 1 ميليون تومان در هر سهم سرمايه‌گذاري مي‌كند. بنابراين در ابتداي دوره سرمايه‌گذاري تمامي شركت‌ها ارزش برابري در شاخص خواهند داشت. بديهي است اين برابري از روز بعد و با روند متفاوت تغييرات قيمت شركت‌ها از بين خواهد رفت و شركت‌هايي كه رشد قيمتي بيشتري را تجربه كنند، ارزش بيشتري در شاخص پيدا خواهند كرد. بدين ترتيب با گذشت زمان برابري ميان ارزش شركت‌ها كاملاً از بين خواهد رفت و بازبيني در وزن‌دهي (rebalancing) مورد نياز خواهد بود. بنابراين مؤسسات طراح شاخص عمدتاً در دوره‌هاي سه ماهه اقدام به بازبيني و وزن‌دهي مجدد شركت‌ها مي‌كنند. به طور مثال اگر سرمايه‌گذاري 300 ميليون توماني در 300 شركت‌ها پس از سه ماه به ارزشي برابر با 320 ميليون تومان رسيده باشد، اين بار 2‌/‌3 ميليون تومان بين همه شركت‌ها تقسيم مي‌شود. براي انجام اين كار از وزن شركت‌هايي كه ارزشي بيش از 2‌/‌3 ميليون تومان دارند كاسته شده و به وزن شركت‌هايي كه ارزش كمتري دارند، افزوده مي‌شود. دليل انجام بازبيني‌ در دوره‌هاي فصلي چيست؟ با توجه به اينكه اين شاخص براي ارزيابي عملكرد تمامي شركت‌ها محاسبه مي‌شود و با گذشت زمان برابري ميان وزن شركت‌ها به دليل روند قيمتي متفاوت آنها از بين مي‌رود، چرا اين بازبيني در دوره‌هاي زماني كوتاه‌تري انجام نمي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به كاركرد شاخص توجه كنيم. اصولاً كاركرد شاخص چيست و چرا بورس‌ها و مؤسسات طراح شاخص اقدام به طراحي انواع و اقسام شاخص‌ها مي‌كنند؟ ما همگي شاخص‌ها را به عنوان نماگر (indicator) عملكرد بورس مي‌شناسيم. امروزه شاخص كاركردي فراتر از نماگري يافته و به عنوان يك ابزار سرمايه‌گذاري (investment vehicle) مورد توجه قرار گرفته است. براي درك مناسب‌تر موضوع به اين نكته توجه كنيد كه شاخص درآمد كل هم وزن بورس تهران امسال تنها در حدود 2 درصد افت داشته در حالي كه شاخص كل ارزش وزني در حدود 20 درصد كاهش داشته است. بنابراين اگر سرمايه‌گذاري تمامي وجوه خود را در ابتداي سال به طور مساوي ميان شركت‌ها تقسيم مي‌كرد و در ابتداي هر فصل اقدام به بازبيني در پرتفوي خود مي‌كرد با زياني 2 درصدي رو به رو مي‌شد. در حالي كه اگر سرمايه‌گذاري منابع خود را با تركيبي مشابه بازار سرمايه‌گذاري مي‌كرد نزديك به 20 درصد زيان متحمل مي‌شد. آيا مي‌توان شاخص‌ها را ابزاري براي تعيين روش بهينه سرمايه‌گذاري دانست؟ بله شاخص‌ها به نوعي ابزاري براي تعيين روش بهينه سرمايه‌گذاري هستند. زماني كه شاخص به عنوان يك ابزار سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مواردي همچون هزينه‌هاي معاملاتي مورد توجه قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر طراحان شاخص در سازوكار طراحي شاخص به سرمايه‌گذاراني كه شاخص را ردگيري (trace) خواهند كرد، توجه مي‌كنند. به طور خاص در شاخص‌هاي هم‌وزن، در دوره‌هاي بازبيني، سرمايه‌گذاراني كه شاخص را ردگيري مي‌كنند بايد اقدام به بازبيني سبد سهام خود كنند و اين به معناي خريد و فروش سهام و پرداخت هزينه (كارمزد معاملاتي) است. هر چه دوره‌هاي بازبيني كوتاه‌تر باشد، دفعات بازنگري در سبد شاخص و در نتيجه هزينه‌هاي معاملاتي بيشتر خواهد بود. از ديگر سو هر چه دوره‌هاي بازنگري طولاني‌تر باشد، دفعات بازنگري در شاخص كمتر خواهد بود اما اين امر به نامتقارن‌تر شدن سبد شاخص منتهي مي‌شود. مثلاً اگر بازبيني در دوره‌هاي 6 ماهه انجام شود، هزينه‌هاي معاملاتي كاهش مي‌يابد اما در طول شش ماه تقارن و برابري ارزش شركت‌ها به گونه قابل ملاحظه‌اي از بين مي‌رود. بدين ترتيب اكثر مؤسسات طراح شاخص دوره‌هاي 3 ماهه را براي بازبيني در نظر گرفته‌اند و شاخص‌هاي هم وزن در بورس تهران نيز در همين دوره‌هاي زماني و به صورت فصلي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. آيا شاخص‌هاي جديد ديگري براي محاسبه و انتشار عملكرد بورس مد نظر قرار دارند؟ در حال حاضر شاخص سود نقدي (dividend index) در مديريت تحقيق و توسعه بورس تهران محاسبه مي‌شود و در صورت تائيد شوراي بورس و انجام اقدامات فني مورد نياز توسط مديريت فناوري، قابل انتشار خواهد بود. هم‌اينك بورس تهران در حال انجام مطالعاتي در زمينه انواع متفاوت شاخص‌ها در بورس‌هاي مختلف است و اين امكان وجود دارد كه با تائيد شوراي عالی بورس و برآورده شدن الزامات فني در آينده شاهد تنوع بيشتر شاخص‌هاي بورس تهران باشيم.
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
    پرونده بدهكاران بانكي در ميرداماد خاك مي‌خورد اگرچه مدت‌ها است كه قرار است فهرست دارندگان مطالبات معوق بانكي اعلام شود و اقدام براي وصول آنها كليد بخورد، اما بانك مركزي مي‌گويد فهرست را به قوه قضائيه ارسال كرده و منتظر است دستگاه قضا سوت شروع مسابقه مبارزه را به صدا درآورد؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي پرونده بدهكاران بانكي را بايگاني كرده و اسامي دارد خاك مي‌خورد. مدت‌ها است كه بانك مركزي خبر از تهيه فهرستي مي‌دهد كه در آن، نام دارندگان مطالبات معوق بانكي درج شده است، فهرستي كه شايد تنها يك ليست از نام‌هايي است كه تنها به قوه قضائيه ارسال شده است. گويا بانك مركزي قصد ندارد ضعف حلقه‌هاي نظارتي خود را ببيند و آن را ترميم كنند و فقط توپ را به زمين قوه قضائيه ارسال مي‌كند، اين در حالي است كه اين بانك بايد بداند توپ همچنان در زمين بانك مركزي دارد خاك مي‌خورد. در واقع، بانك مركزي مي‌گويد كه پرونده مطالبات معوق بانكي را بررسي كرده و اسامي بدهكاران بزرگ را به قوه قضائيه ارسال كرده است تا شايد اين دستگاه قضا، با قوه قهريه خود بتواند پول‌هاي بانك مركزي را زنده كند. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي خبر از آمارهاي ديگري از دارندگان مطالبات معوق مي‌دهند و بر اين باورند كه تنها 30 درصد از مطالبات معوق مربوط به بخش خصوصي واقعي است و 70 درصد را شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها بوجود آورده‌اند. اين در شرايطي است كه هرگاه مسئولان بانكي مركزي در معرض سوال نسبت به مطالبات معوق قرار مي‌گيرند، كار را به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهند و مي‌گويند كه فهرست را براي اين قوه ارسال كرده‌اند، در حالي كه به نظر مي‌رسد ضعف سيستم‌هاي نظارتي، همچنان يك نقطه تاريك در پرونده كاري بانك مركزي به شمار مي‌رود و اين رئيس كل هم نتوانسته، آن گونه كه بايد و شايد، بر روي وظايف حاكميتي و نظارتي خود احاطه داشته باشد. موضوع مطالبات معوق بانكي در شرايطي اعلام مي‌‎شود كه خردادماه سال جاري، معاون نظارتي بانك مركزي از ارسال فهرست 30 نفره بدهكار بزرگ به قوه قضائيه خبر داده بود اما هيچگاه اسامي اين افراد يا حتي مراحل رسيدگي به پرونده‌شان براي افكار عمومي باز نشد. در اين ميان، هفته گذشته نيز محمدمهدي رئيس‌زاده، رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران در گفت‌وگو با تابناك اقتصادي با هشدار نسبت به افزايش مطالبات معوق بانكي اعلام كرد: براساس استانداردهاي نظام بانكداري، تسهيلات معوق بانك‌ها حداكثر حدود 5 درصد تعيين شده است. اما ميزان معوقات بانك‌ها اكنون فراتر از اين رقم رفته و به بيش از 15 درصد رسيده است. رئيس زاده مي‌گويد: اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد كه 12 هزار ميليارد تومان از رقم مطالبات معوق، در دست 12 نفر است و از اين ميان، بدهي سه نفر درحد چند هزار ميليارد تومان است. در حالي كه اگرسيستم اعتبارسنجي بانك‌ها سيستم مناسبي بود، اين حجم معوقه بانكي ايجاد نمي‌شد. براساس گزارش‌هاي مختلف، آمار مطالبات معوق بانكي از 80 تا 200 هزار ميليارد تومان برآورد و اعلام شده اما بانك مركزي هنوز سقف اين مطالبات را به طور دقيق اعلام نكرده است. به هرحال به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد تكليف خود را با دارندگان مطالبات معوق يكسره كند، چراكه اگر توانايي برخورد با آنها را ندارد، نبايد افكار عمومي را منتظر بگذارد و كار را بايد به نهادهاي ديگر بسپارد، ضمن اينكه وظيفه نظارتي خود را نيز به درستي انجام دهد.
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
    مادربرد و کارت گرافیک گیگابایت همیشه با هم و برای هم بهترین و بالاترین بهره وری را برای شما به همراه خواهند داشت، مادربرد های گیگابایت با بهره بری از تکنولوژی Ultra Durable و در سه دسته Gaming، UltraDurable ، Overclocking و همچنین کارت های گرافیک گیگابایت در دو نسخه غیر مرجع در دو مدل Gaming که به سری G1 شناخته می شوند و Windforce قرار می گیرند که به همراه سه سال گارانتی آواژنگ در بازار های کشور عرضه و توزیع می شوند.   حال شرکت آواژنگ برای تمامی خریداران کارت گرافیک سری 900 گیگابایت(GTX 980 , GTX 970 , GTX 960 ) به همراه مادربرد های سری 9 ((Z97 , X99 تهیه کنند جایزه ویژه در نظر گرفته است برای اطلاعات بیشتر کافی است به وب سایت XP.AVAJANG.COM مراجعه کنید.   برای اینکه از جایزه خود مطع بشید باید جدول ضرب رو بلد باشید و به راحتی با انتخاب مادربرد مورد نظر خود و انتخاب کارت گرافیک مورد نظر به یک محل تقاطع برسید و جایزه خودتون رو پیدا کنید پس شما می تونید با ثبت سریال در وب سایت منتظر تایید و ارسال کارت هدیه در پایان طرح از طرف ما باشید.البته لازم به ذکر است که تنها افرادی که مادربرد گیگابایت رو با کارت گرافیک گیگابایت به همراه گارانتی آواژنگ تهیه می کنند می توانند توی این قرعه کشی شرکت کنند.   پس برای ثبت کافیست سریال قطعات خریداری شده رو در سایت xp.avajang.com ثبت کنیم و منتظر ارسال کارت هدیه از سمت شرکت اواژنگ باشید.
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  تنديس طلايي از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده به عنوان بزرگترین رکن رقابت مدنظر بوده و یکی از اهداف برگزاری این مراسم ملی ،تفکیک، شناسایی و تشویق واحدهای تولیدی در می باشد این همایش ملی که باحضور معاون اول رییس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده در سالن همایش های صداوسیما همراه بود با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای تولید داخلی و ارائه دهندگان خدمات به مصرف کنندگان برگزار گردید. افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصولات کیفی، تلاش در جهت برقراری قیمت عادلانه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان ملی استاندارد از دیگر اهداف این همایش است.  اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده به عنوان بزرگترین رکن رقابت مدنظر بوده و یکی از اهداف برگزاری این مراسم ملی ،تفکیک، شناسایی و تشویق واحدهای تولیدی در می باشد که محصولات آنها در مقایسه با سایر تولیدکنندگان از کیفیت و خدمات بسيار والاتري برخوردار است. در اين همایش از گروه شركت هاي طرفه نگار به عنوان تنها سازمان فعال در حوزه تولید ، فروش وارائه خدمات پس از فروش نرم افزار ، براي هفتمین سال پياپي تقدير شد. جناب آقای مهندس شهرام شکوری مدیرعامل گروه شرکت های طرفه نگار مفتخر به دريافت لوح وتنديس طلایی رعايت حقوق مصرف كنندگان از وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت گرديد.  
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  معرفی ایده های برتر حوزه سلامت الکترونیک ناستارتاپ ویکد سلامت الکترونیک اصفهان پس از سه روز فعالیت تیم ها بر روی ایده های خود، به پایان رسید. استارتاپ ویکند سلامت الکترونیک طی سه روز از تاریخ 6 تا 8 اسفند ماه سال جاری با حضور کشایی؛ مدیر عامل مخابرات اصفهان، مارکلایی؛ رییس امور فناوری سلامت الکترونیک فناپ، آرش ماهر؛ نماینده جهانی استارتاپ ویکند و برخی از اساتید دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این رویداد به عنوان اولین استارتاپ ویکند حوزه سلامت الکترونیک در ایران، 95 ایده مطرح شد که بازی رایانه ای، دست بند آلارم دهنده، طراحی سایت ارزیابی ریسک خطر پوسیدگی، فیزیوتراپی از راه دور، دست بند هایی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام مشکلات قلبی، طراحی برنامک برای دندانپزشک ها و ... از موضوعات مطرح شده بود. پس از طرح ایده و رای گیری برای انتخاب ایده های برگزیده، 16 ایده انتخاب و از افراد صاحب ایده خواسته شد تا به منظور افزایش مهارت های فردی، انجام کار تیمی بر پایه اصول علمی و رسیدن به کسب و کارهای سودده تیم هایی را تشکیل دهند. لولو قندی، بازی تقویت گفتار درمانی، بازی تقویت گفتار کودکان، تشخیص کم خونی و .. برخی از 16 ایده انتخابی بود که تیم ها با کمک مربی، به فعالیت بر ایده های خود پرداختند تا بتوانند ایده های خام خود را به طرحی قابل ارائه تبدیل کنند که بعد از ساخته و پرداخته شدن ایده ها و ارائه آنها، سوالاتی از سوی داوران پرسیده و 3 تیم از میان 16 تیم نیز انتخاب شد. شرکت در کنفرانس بریج آلمان، جایزه تیم اول، مبلغ 40 میلیون ریال جایزه تیم دوم و سوم بود و به همه شرکت کنندگان به رسم یادبود گلدان و به تیم ها نهالی اهدا شد، همچنین فناپ در راستای توسعه فعالیت های نوآورانه از سه ایده از ایده های مطرح شده حمایت و کافه IT این شرکت، به دو تیم برگزیده از سوی مربی ها، مبلغ 1 میلیون تومان اعتبار برای استفاده از خدمات کافه اهدا کرد. گفتنی است در این استارتاپ ویکند برخی از مدیران و کارشناسان شرکت فناپ چون سعید مارکلایی، مسلم عسگری و محمد موسی زاده به عنوان داور، میثم زرگرپور، حمیدرضا علوی، کامران گلچین، امین اشتهاردی، محمودرضا فرهادی و میلاد موحدین به عنوان مربی حضور داشتند.    
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  30طرح منتخب دومین جایزه چالش نوآورانه 13 اسفندماه معرفی می شوند   30 طرح منتخب دومین دوره جایزه چالش نوآورانه ، روز چهارشنبه 13اسفندماه 93 از طریق سایت جایزه چالش نوآورانه اعلام خواهند شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران، مسئول کمیته اجرایی دومین جایزه چالش نوآورانه با اعلام این خبر گفت: در دومین دوره این جایزه 140نفر ثبت نام کردند که از این میان، حدود 80 طرح "راه اندازی کسب و کارهای شخصی بر مبنای ICT " به دبیرخانه برگزاری این جایزه ارسال شده است. بهناز آریا ادامه داد: پس از بررسی دقیق طرح ها از سوی کمیته داوران برگزاری این جایزه، از میان طرح هایی که شرایط لازم جهت شرکت در مسابقه را رعایت کرده باشند، 30 طرح انتخاب شده و روز 13 اسفندماه از طریق سایت چالش با آدرس chalesh.tehrannsr.org اعلام خواهد شد. او درخصوص اعلام برندگان نهایی دومین جایزه چالش نوآورانه گفت: صاحبان 30 طرح منتخب، در روز 20 اسفندماه 93 در طی برگزاری مراسم دومین جایزه چالش نوآورانه، به ارائه و تشریح طرح در مقابل داوران می پردازند و از میان این 30 طرح، در نهایت 15 طرح به عنوان طرح های برنده چالش دوم انتخاب خواهند شد. به گفته آریا، برندگان این دوره از جایزه چالش نوآورانه، یک ماه فرصت پیاده سازی اولیه طرح خود را برای دریافت جایزه خواهند داشت. مسئول کمیته اجرایی دومین جایزه چالش نوآورانه با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای شرکت کنندگان این جایزه گفت: در این دوره از چالش و در راستای بهبود ارائه طرح ها و به نتیجه رسیدن آنها، دو مرحله آموزش برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است. آریا افزود: مرحله اول آموزش که پیش از برگزاری چالش و به صورت آموزش آنلاین است ، برای 30 طرح منتخب اولیه در تاریخ 16 اسفند ماه با موضوع تکنیک ها و روش های ارائه ایده برگزار می شود . او تاکید کرد: مرحله دوم آموزش ها پس از برگزاری چالش و برای 15 برنده به صورت آنلاین و حضوری، تحت عناوینی همچون آشنایی با مدل تجاری، مدل تبلیغات وغیره برگزار خواهد شد. مسئول کمیته برگزاری دومین جایزه چالش نوآورانه دراین رابطه ادامه داد:این آموزش ها نیز با همکاری سازمان نصر تهران، انجمن تشکل های ICT عرب(اجمع) و جمعی از متخصصان و مربیان کارآفرینی مجرب در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود. تلاش خواهیم کرد در این دوره و در دوره های آتی، آموزش و مربیگری را به عنوان بخشی از فعالیت های اصلی چالش نوآورانه درنظر گرفته و آن را گسترش دهیم. پس از برگزاری موفق اولین دوره‌ی جایزه‌ی چالش نوآورانه در شهریورماه 1393، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری انجمن تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع)،دوره دوم چالش نوآورانه، با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. این برنامه ویژه‌ی حمایت از جوانان ایرانی خلاق جهت راه‌انداری کسب‌و‌کارهای شخصی برنامه‌ریزی شده است. در این برنامه حمایت‌های مالی و معنوی از جوانان کارآفرین زیر سی سال و دارای طرح‌های خلاقانه در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با قابلیت پیاده‌سازی در مدت‌زمان یک ماه پیش‌بینی شده است  
نمایش همه اخبار
روزنامه آسیا (صفحه اول آخرین شماره )
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت برای روزنامه آسیا محفوظ است © 2014
طراحی و اجرا : طراحان وب ایران200
همراهی و پشتیبانی : سرورهای قدرتمند ایران200